DN stå vagt om Danmarks kyster KJo
DN Slagelse står vagt om de danske kyster

DN Slagelse har fokus på følgende områder:


Naturbeskyttelse
Vi vil sikre den biologiske mangfoldighed og de landskabelige værdier. Det skal ske gennem påvirkning af beslutninger for at bevare, pleje og genoprette levesteder for dyr og planter, samt sikre landskaber, geologiske dannelser og kulturhistoriske spor.


Miljøbeskyttelse
Vi vil overvåge at produktion, forbrug, transport, affaldshåndtering og andre menneskelige aktiviteter foregår på en måde, der skader naturen og miljøet så lidt som muligt.


Planlægning
Vi vil påvirke den kommunale planlægning til i videst mulig omfang at tage hensyn til natur- og landskabsværdier, samt integrere hensynet til en bæredygtig udvikling. Vi vil arbejde for en skarp adskillelse mellem by og land, og for at udformning og placering af nye anlæg i det åbne land sker under størst mulig hensyntagen til de landskabelige og kulturhistoriske værdier.


Adgang til naturen
Vi vil sikre og forbedre befolkningens adgang til at færdes og opholde sig i naturen under hensyntagen til dens sårbarhed.