Indledningen til fredningsdeklarationen lyder: ” Efter indstilling af Naturfredningsraadet fastsætter Statsministeriet herved i henhold til §20 i Lov nr. 245 af 8. maj 1917 om Naturfredning følgende Bestemmelser angaande Fredning af Holsteinborg Nor, saaledes saa det er begrænset i Vest af Dæmningen til Glænø og i Øst af en Linie fra det til Glænø hørende Østerfed til Tangen syd for Holsteinborg Havn.” Underskrevet af Th. Stauning den 11. November 1936.

Landskabet omkring Holsteinborg Nor domineres af store herregårdsmarker og skove mod nord og rækken af barriereøer mod syd, hvor i Glænø indgår som en stor moræneknold.
 Midt i Holsteinborg Nor ligger Ormø med sin særprægede skovbevoksning, der i dag er delvis ødelagt af en koloni af skarver, og den noget mindre ø Fuglehøj. Der er ikke offentlig adgang til øerne og adgangen til den øvrige fredning er også stærkt begrænset, men det smukke landskab kan ses fra kastaniealléen og Glænøs nordøstlige hjørne.
På strandengene og i rørsumpene er en rig flora af f.eks. tætblomstret hindebæger, asparges og strandmandstro. Her vokser også den sjældne drue-gåsefod og en virkelig specialitet – en krydsning mellem eng-byg og almindelig kvik. Denne krydsning kendes kun fra strandenge ved Stubberup og et enkelt sted i England.
Skoven på Ormø minder mest af alt om en urskov, som man kan forestille sig, at den har set ud i stenalderen. Her vokser eg, ask, elm, navr og en af Danmarks fineste bestande af småbladet lind.
Af ynglefugle i området kan nævnes: Ederfugl, sølvmåge, stormmåge, hættemåge havterner og knopsvaner, og om vinteren ses også flokke af gæs, ænder og blishøns. Det rige dyreliv tiltrækker også en del rovfugle bl.a. har havørnene rede på Ormø.

Fredningen består primært af landbrugsjord og strandenge. Der er ingen eller næsten ingen adgang til området, men det smukke landskab kan betragtes fra kastanjealleen mellem Snedinge og Holsteinborg.
 
Læs mere om fredningen HER.