Ifølge formålsparagraffen tilsigter loven særligt at:
•Beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter, samt deres levesteder og de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier.
•Forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde dyr og planter og for landskabelige og kulturhistoriske interesser.
•Give befolkningen adgang til at færdes og opholde sig i naturen, samt forbedre mulighederne for friluftslivet .
Endelig fremgår det af lovens formålsparagraf, at der ved lovens administration skal ”lægges vægt på den betydning, som et areal på grund af sin beliggenhed kan have for almenheden.”


Lidt historie.

Omkring år 1800 var der i Danmark 3-4 % skov, resten var heder, klitter, overdrev, enge, moser - og så naturligvis dyrkede marker, der dog kun udgjorde omkring 25 % af landet.
 Over 75 % af landet lå med andre ord hen som det, vi normalt forstår ved natur.
I dag, ca 200 år senere, dækker vore naturarealer inkl. skove kun omkring 20 % af Danmarks samlede areal.
”Internationale naturbeskyttelsesområder” er den danske betegnelse for områder, som er udpeget i henhold til EF-habitatdirektivet fra 1992 og/eller EF-fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979. I EU sprog er fællesbetegnelsen for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne ”Natura 2000 områder”.


"Ramsar-områder" er vådområder for fugle i henhold til Ramsarkonventionen fra 1971. Disse områder har ikke noget at gøre med EU naturbeskyttelse som sådan, men alle Ramsar-områder ligger indenfor EF fuglebeskyttelsesområder og indgår derfor rent fysisk i Natura 2000 områderne.


Slagelse Kommune har store arealer med international naturbeskyttelse